INSTALLATIE

MINOR: FROZEN MUSIC

In de minor genaamd ‘Frozen Music’, zijn de raakvlakken tussen muziek en architectuur
onderzocht. Het medium muziek is gebruikt als inspiratie voor het medium architectuur.
Door middel van remediatie is een architectonisch ontwerp tot stand gekomen.

Mijn onderzoeksvraag was: hoe kan je de effecten die volgen op het bespelen
van een instrument gebruiken om de architectuur te bespelen?

Het doel wat ik hiermee wilde bereiken was om architectuur minder statisch te maken
en meer interactie tot stand te brengen tussen de mens en de ruimte,
maar ook tussen de mensen onderling.

In de muziek bespeelt een bespeler niet alleen een instrument maar ook een ontvanger.
Hoe iemand speelt heeft gevolgen voor de toehoorder. Om te zien hoe dit werkt in de
architectuur heb ik een 1 op 1 ruimte gebouwd, die je kunt bespelen door bijvoorbeeld
met onderdelen te draaien of te schuiven. Alle veranderingen die daardoor plaatsvinden
hebben invloed op hoe de ruimte is en voelt, hoe de personen zich door de ruimte bewegen,
wat ze zien en waarop ze georiënteerd zijn.

 

Isabel Friederichs | Interieurarchitect